Dnes je 25. 01. 2020    Svátek má Miloš, zítra Zora.
Koclířov oficiální stránky obce

Jak jsme hospodařili v obecních lesích v loňském roce - Obec Koclířov

Koclířov

Jak jsme hospodařili v obecních lesích v loňském roce

Odpovědné hospodaření v lesích a s přírodou vůbec znamená na prvním místě soustavně zachovávat vyváženost mezi rovinou ekologickou, tj. trvalým rozvíjením všech přírodních hodnot, a mezi rovinou ekonomickou, tedy hospodaření s lesem jako zdrojem příjmů.

Po stránce ekologické byl rok 2012 až neobvykle úspěšný. Téměř nás nepotkala nutnost zpracování polomů či vývratů a počet stromů napadených podkorním hmyzem by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Důvodné obavy o osud jarních výsadeb v dolní části obce pod hřištěm v období květnového mimořádného sucha se naštěstí nepotvrdily, takže snaha o zlepšení zanedbaného stavu obecního lesa v této části obce bude snad dovedena k úspěchu. Přes výrazný úbytek možností využití vlastních pracovníků se podařilo až na vyjímky naplnit plánované činnosti na úseku péče o mladé lesní porosty a prořezávky či výřezy plevelných dřevin. Tou výjimkou je zejména odsun záměru „zkulturnit“ zanedbaný stav dřívějších listnatých výsadeb a náletů podél cesty „Za Rumlerem“ ke křížku pro nedostatek kapacity.

Zatímco obnovní těžba na počátku roku byla soustředěna do dolní části obce pod hřištěm domýcením zbytků starého porostu s následnou obnovou, v závěru roku byly firmou Ulrich-Šplíchal realizovány obnovní prvky před tunelem na Hřebči, kde vzhledem k bezprostřední blízkosti „pětatřicítky“ bylo nutno kácení provádět s obzvláštní opatrností. Díky dobrému načasování těžebních prací, vhodně zvolené technologii, zkušenostem a odpovědnému přístupu těžebních pracovníků můžeme konstatovat, že za uplynulý rok jsme neměli žádný důvod k reklamacím kvality výroby ani k řešení škod na dopravní síti a ostatním majetku či životním prostředí.

Kromě úkolů spojených s obhos-podařováním obecního lesa byla i v minulém roce realizována řada akcí v nezastavěném území obce mimo les. Liniové výsadby podél cest vč. biokoridoru za zmíněným křížkem byly podrobeny revizi a následné údržbě. Obecní pozemek mezi zrušenou bývalou silnicí a její současnou odbočkou pod most pod Hřebčí jsme osadili remízkem z červených dubů. Již v listopadové čísle jsme zmiňovali realizací dotovaného projektu liniové výsadby podél cesty Za Čajanem.

Obdobně jako v předchozím roce se podařilo za výhodných cenových podmínek získat recyklovanou cihelnou suť pro úpravy poškozených cest v extravilánu obce. S využitím kapacity p.Bršlici se dočkaly vyspravení cesty pod hřištěm, za dolní odchovnou, “U svodidel“ a od Skalky ke „hnoji“. Pokračovat chceme letos úpravou cesty za hřbitovem a u Skalky.

A jak jsme si počínali po stránce ekonomické?

Hlavním zdrojem příjmů z lesa je samozřejmě těžba s následným prodejem vyrobených sortimentů. Míra efektivnosti je ovlivňována celou řadou faktorů, jako jsou ceny těžebních nákladových prací, kvalita sortimentní výroby, eliminace škod těžkou technikou či nešetrně prováděnými zásahy, realizačními cenami dříví atd. Nepodlehli jsme ani nehodláme podlehnout svádivým myšlenkám „zalepit“ případné díry v rozpočtu jednorázovým předstihem v těžbách na úkor budoucnosti, takže decenální předpis časově nepřekračujeme.

Za r. 2012 jsme v úhrnu vytěžili 590 m3, z toho 509 m3 bylo realizováno prodejem, 27 m3 činila vlastní spotřeba obce, zbytek jde do prodeje až v tomto roce.

Tržby za dříví činí za loňský rok  945 tis kč, což představuje zpeněžení 1857 Kč /m3 na odvozním místě, což je jen o málo méně než v r.2011 s rekordně vysokými tržními cenami.

Přes nárůst nákladových cen jsme nepřesáhli výši nákladů z r. 2011, když včetně výše zmíněných úprav cest a dalších prací mimo les jsme vyčerpali 459 tis. Kč.

Minulý rok 2012 lze na úseku hospodaření s obecním lesem a zvelebování přírodního prostředí mimo zastavěného území hodnotit jako úspěšný. Pro ten letošní jsou sice ještě některé nejasné otázky týkající se využití možností místních pracovníků, zejména pro další záměry v péči liniovou a krajinnou zeleň či ve zlepšování prostupnosti krajiny v katastru obce, ty však byly počátkem loňského roku koneckonců také. Proto i do letošního roku vzhlížejme s optimismem.

                                                                                                Ing. Miroslav Bačovský,

místostarosta a odb.lesní hospodář

Publikováno: 01.02.2013

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap