Dnes je 25. 01. 2020    Svátek má Miloš, zítra Zora.
Koclířov oficiální stránky obce

Program obnovy vesnice - Obec Koclířov

Koclířov

Program obnovy vesnice

Místní program obnovy vesnice

KOCLIROV

Základní údaje

 

 

Název akce Místní program obnovy vesnice - Koclířov

Pořizovatel Obecní úřad Koclíov

Zpracovatel Atelier obnovy vesnice, konsorcium projektantů, Slovákova 2, 602 00 Brno

Zpracovatelsk kolektiv lng. arch. Jaroslav Tušer, lng. arch. Jan Kruml

 

 

 

Brno - červen 1994

 

 

Členění práce, obsah a seznam dokumentace

 

Práce je členěna do části A – F


 

A - Text

Úvod

1. Cíl „Programu obnovy vesnice"

2. Tradice a současnost

3. Cesta do Evropy

4. Cíl projektové činnosti

5. Obraz vesnice

6. Popis návrhu „Místního programu obnovy vesnice"

- Program 1 - Rozvoj kultury, osvěty, výchovy a společenského života

- Program 2 - Rozvoj místního hospodárství

- Program 3 - Zachování, obnova a udržování charakteristické venkovské zástavby

- Program 4 - Dostavba technické infrastruktury

- Program 5 - Úprava veřejných ploch a prostranství

- Program 6 - Úpravy budov občanského vybavení a dalších histoůcky cenných domů

- Program 7 - obnova kulturní krajiny

Závěr


 

B - Souhrnná tabulka „ Místního programu obnovy vesnice" (tabulky č. 1 - 3)


 

C - Podrobné situace řešených ploch v obci

Seznam výkresů

5.1 Úprava středu obce Koclířov, situace č. 1

5.2 Vybudování sportoviště na ploše vedle hřbitova, situace č.2

5.3 Obnova horního rybníka a vybudování parku s robinsonádním hřištěm, situace č.3

5.4 Úprava rybníčku pod viaduktem a jeho okolí, situace č.4

5.5 Vybudování hůště na místě bývalého dolního rybníku, situace č.5

5.6 Úprava retenční nádže pro účely rekreace, situace č.6

5.7 Vybudování autokempu na Hřebči a úprava okolí kaple sv. Josefa, situace č.7

5.8 Úprava parkoviště a vybudování motorestu na Hřebči, situace č.8

Výkres lokalizace ploch řešených v podrobných situacích - výkres1 -4


 

D - Motivační skicy

Seznam skic

6.1.1 Úprava objektu kina a jeho vstupního předprostoru, č.1

6.1.2 Uprava objektu kina a předprostoru fary, č.2

6.2 Uprava bloku dom proti škole a jejich okolí, č.3

6.3 Uprava stávajícÍho objektu obchodu a restaurace, č.4

6.4 Uprava stávající hasičské zbrojnice a obchodu, č.5

6.5 Nové čekárny na zastávkách autobusu, č.6


 

E - „Stavební řád obce" (urbanist., architektonická) a stavební doporučení (listy 1 - 9 )


 

F - Obraz vesnice (soubor fotodokumentace s komentářem)

 

 

Slovo úvodem

V letošním roce si připomínáme 650. výročí první písemné zmínky o naší obci. Toto významné výročí nám dává příležitost nejen připomenout nám, občanům obce, historii jejího vzniku a postupného osidlování v jednotlivých stoletích, nýbrž zamyslet se nad jejím daším rozvojem a celkovou budoucností.

Pro nás pro všechny a pro naše děti a mládež zvlášť, je minulost současně učebnicí, která může vyznamně napomoci pochopení společenských procesů a jevů, které v konkrétních podmínkách dané oblasti ovlivňovaly v každé době kulturně společenské dění a celkový život obyvatelstva.

Chci informovat všechny občany, že jsme se pokoušeli za poslední roky shromáždit potřebné podklady nejen o počátcích obce Koclířov, ale i získat nezbytnou literaturu, která se histoůe týká.

Dnes již víme, žeřexistuje dostatek různých písemných pramenů, které dávají možnost zpracovat v příštím roce „SBORNIK", případně podrobnější publikaci, která by nám výstižně přiblížila nejen dávnou minulost, ale i období posledních 90sáti let tohoto století.

V této brožurce, kterou pro potřeby všech obyvatel vydáváme, jsou proto uvedena jen nejvýznarnnější fakta, která jsou doložena bohatým listinným maleůálem uloženým ve státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli a ve státním oblastním archiv v Zámrsku.

Ve druhé části zveřejňujeme textovou část „Místního programu obnovy vesnice Koclířova", zpracovanou z iniciativy obce „Ateliérem obnovy vesnice Brno“ v roce 1994. Motivační skici k postupné nápravě obce a souborů dle odokumentace s komentářem, jakož i výkresy lokalizace plochřeševých v podrobných situacích, jsou každému k nahlédnutí v kancelá i obecního úřadu. Náročná práce nad koncepcí „obnovy naší vesnice" je základem a dobrým vodítkem pro krátkodobé i dlouhodobé záméry budovatelských aktivit, které obec čekají a jejichž realizace je závislá nejen na objemu prosředků obecního rozpočtu, neb i na aktivitě kažďého z nás.

Považuji proto za účelné, že z iniciativy v sboru spolku pro obnovu vesnice, který v obci pracuje, došlo k ustavení „Sdružení nezavislých kandidátů - Sdružení občanů za obnovu vesnice Koclířova“. Patnáctičlenná skupina občanů, která se bude v mimořádných volbách do Obecního zastupitelstva ucházet o důvěru voličů ve svém návrhu volebního programu pro rok 1998 důsledně vychazí z „Místního programu obnovy vesnice Koclířova“ a je tak zárukou tolik potřebné kontinuity v řešení pro obec nezbytných akcí.

Vyjadřuji přesvědčení, že úsilí všech občanů, jejichž převážná část je sdružena ve společenských organizacích a politických stranách, které tomuto „Programu obnovy vesnice“ daly svou podporu, bude směřovat k trvdé starostlivosti a péči o svůj majetek a obci jako celku se podaří postupně dobudovat tolik potřebnou infrastrukturu.

Každý z nás dluží těm, kteří byli před námi alespoň projev úcty a porozumění pro to, co prožili, vytvořili a zanechali pro nás, své potomky. Naší povinností vůči nim je prožít smysluplný život naplněný prací, plněním povinností vůči sobě, svým rodinám a celé společnosti, vytvářením hodnot a jejich zachováním pro další, kteří přijdou po nás.

Chraňme odkaz svých předků, učme tomu své děti a nedopusťme, abychom v honbě za krátkodobými v hodami zapomínali na hodnoty trvalé. Osudy měst, vesnic, samot a jejich obyvatel, říček a potoků, cest a brodů, staveb, křížků a kapliček jsou někdy většími dramaty než nejpoutavější televizní seriál na kolikeré pokračování.

 

Blaha František

starosta obce

V Koclířově - listopad 1997

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap