Dnes je 22. 02. 2019    Svátek má Petr, zítra Svatopluk.
Koclířov oficiální stránky obce

Základní informace - Obec Koclířov

Koclířov

Základní informace

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace

 


OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obecní úřad KOCLÍŘOV, Obec Koclířov


DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Starosta obce : Jiří Tesař
Místostarosta obce: Rudolf Kala
Účetní obce: Romana Hurychová
Administrativní pracovník a pokladní: Eva Veselá
Správce a údržba : Ladislav Prchal
Údržba a provoz - kompostárny: Miroslav Křivánek
                                   - víceúčelového hřiště: Ladislav Prchal

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Obecní úřad KOCLÍŘOV, 569 11 KOCLÍŘOV, tel. 461 543 116, obec@koclirov.cz

Bankovní spojení: 1283344309/0800, Česká spořitelna


PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

č. ú. 128 33 44 309/0800, Česká spořitelna, a.s.


00276839


DIČ

CZ00276839


ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE

zdeŽÁDOSTI O INFORMACE

Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

Registr listin zde


 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.


 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY


 FORMULÁŘE

Jméno a příjmení, změny, opravy v matrice

Uzavření manželství

Trvalý a přechodný pobyt občana

Kácení dřevin rostoucí mimo les

Daně

Zásah a zábor do mísních komunikacíNÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

· · zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
· · zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
· · zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
· · zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
· · zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
· · zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
· · zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
· · zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
· · zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
· · zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
· · zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
· · zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
· · zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
· · zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
· · zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
· · zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
· · zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
· · zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
· · zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
· · zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
· · zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
· · zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
· · zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
· · zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
· · zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
· · zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
· · zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
· · zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
· · zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
· · zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
· · nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
· · zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
· · vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
· · zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
· · zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
· · zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
· · vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
· · zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
· · zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
· · zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
· · zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
· · zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
· · zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
· · zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
· · zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
· · zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

 Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html .

Vyhlášky obce zde


 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 Řeší vnitřní organizační směrnice zde
Za každou započatou 1 hod práce 97,- Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty.


VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Za rok 2016

Výroční zpráva 2016            Seznam poskytnutých informací

Za rok 2017

Výroční zpráva 2017               Seznam poskytnutých informací


SEZNAM ORGANIZACÍ

Základní a Mateřská škola Koclířov

Místní knihovna Koclířov

Sbor dobrovolných hasičů

Místní organizace zahrádkářů

Sportovní klub FC Koclířov

 

Starosta Jiří Tesař

 

Anketa

Souhlasíte s vybudováním kanalizace v obci?
Co Vám v obci nejvíce chybí
Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap