Dnes je 23. 01. 2020    Svátek má Zdeněk, zítra Milena.
Koclířov oficiální stránky obce

Základní informace - Obec Koclířov

Koclířov

Základní informace

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace

 


OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obecní úřad KOCLÍŘOV, Obec Koclířov


DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Starosta obce : Jiří Tesař
Místostarosta obce: Rudolf Kala
Účetní obce: Romana Hurychová
Administrativní pracovník: Edita Prchalová
Pokladní: Eva Veselá
Správce a údržba : Ladislav Prchal
Údržba a provoz - kompostárny: Miroslav Křivánek
- víceúčelového hřiště: Ladislav Prchal

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Obecní úřad KOCLÍŘOV, 569 11 KOCLÍŘOV, tel. 461 543 116, obec@koclirov.cz

Bankovní spojení: 1283344309/0800, Česká spořitelna


PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

č. ú. 128 33 44 309/0800, Česká spořitelna, a.s.


00276839


DIČ

CZ00276839


ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE

zdeŽÁDOSTI O INFORMACE

Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

Elektronická adresa podatelny: obec@koclirov.cz


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.


OPRAVNÉ PROSTŘEDKY


 

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ


Nejdůležitější právní předpisy (zákony)

1/1993 Sb. Ústava České republiky

2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

135/1985 Sb. o požární ochraně

84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

565/1990 Sb. o místních poplatcích

200/1990 Sb. o přestupcích

455/1991 Sb. o živnostenském podnikách

563/1991 Sb. o účetnictví

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

128/2000 Sb. o obcích v platném znění

129/2000 Sb. o krajích v platném znění

133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

185/2001 Sb. o odpadech

491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcí

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

183/2006 Sb. o územních plánování a stavebním úřadu (stavební zákon)

159/2006 Sb. o střetu zájmů

262/2006 Sb. zákoník práce

280/2009 Sb. daňový řád

89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

90/2012 Sb. o obchodních korporacích

167/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

697/20016 nařízení EP a R o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html .

Vyhlášky obce zde


SAZEBNÍK ÚHRAD A LICENČNÍCH ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM schválen dne 30.9.2019 usn. č. 4


VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Za rok 2016

Výroční zpráva 2016 Seznam poskytnutých informací

Za rok 2017

Výroční zpráva 2017 Seznam poskytnutých informací

Za rok 2018

Výroční zpráva 2018 Seznam poskytnutých informací


 

SEZNAM ORGANIZACÍ

Základní a Mateřská škola Koclířov

Místní knihovna Koclířov

Sbor dobrovolných hasičů

Místní organizace zahrádkářů

Sportovní klub FC Koclířov

 

Starosta Jiří Tesař

 

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap