Dnes je 19. 08. 2019    Svátek má Ludvík, zítra Bernard.
Koclířov oficiální stránky obce

Základní informace - Obec Koclířov

Koclířov

Základní informace

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace

 


OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obecní úřad KOCLÍŘOV, Obec Koclířov


DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Starosta obce : Jiří Tesař
Místostarosta obce: Rudolf Kala
Účetní obce: Romana Hurychová
Administrativní pracovník a pokladní: Eva Veselá
Správce a údržba : Ladislav Prchal
Údržba a provoz - kompostárny: Miroslav Křivánek
                                   - víceúčelového hřiště: Ladislav Prchal

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Obecní úřad KOCLÍŘOV, 569 11 KOCLÍŘOV, tel. 461 543 116, obec@koclirov.cz

Bankovní spojení: 1283344309/0800, Česká spořitelna


PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

č. ú. 128 33 44 309/0800, Česká spořitelna, a.s.


00276839


DIČ

CZ00276839


ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE

zdeŽÁDOSTI O INFORMACE

Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

Registr listin zde


 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.


 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY


 FORMULÁŘE

Jméno a příjmení, změny, opravy v matrice

Uzavření manželství

Trvalý a přechodný pobyt občana

Kácení dřevin rostoucí mimo les

Daně

Zásah a zábor do mísních komunikacíNÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

· · zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
· · zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
· · zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
· · zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
· · zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
· · zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
· · zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
· · zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
· · zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
· · zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
· · zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
· · zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
· · zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
· · zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
· · zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
· · zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
· · zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
· · zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
· · zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
· · zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
· · zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
· · zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
· · zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
· · zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
· · zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
· · zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
· · zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
· · zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
· · zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
· · zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
· · nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
· · zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
· · vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
· · zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
· · zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
· · zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
· · vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
· · zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
· · zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
· · zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
· · zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
· · zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
· · zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
· · zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
· · zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
· · zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

 Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html .

Vyhlášky obce zde


 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 Řeší vnitřní organizační směrnice zde
Za každou započatou 1 hod práce 97,- Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty.


VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Za rok 2016

Výroční zpráva 2016            Seznam poskytnutých informací

Za rok 2017

Výroční zpráva 2017               Seznam poskytnutých informací

Za rok 2018

Výroční zpráva 2018               Seznam poskytnutých informací


SEZNAM ORGANIZACÍ

Základní a Mateřská škola Koclířov

Místní knihovna Koclířov

Sbor dobrovolných hasičů

Místní organizace zahrádkářů

Sportovní klub FC Koclířov

 

Starosta Jiří Tesař

 

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap