Dnes je 16. 11. 2019    Svátek má Otmar, zítra Mahulena.
Koclířov oficiální stránky obce

Záměr investičních akcí 2011-2014 - Obec Koclířov

Koclířov

Záměr investičních akcí 2011-2014

Záměr investičních akcí pro roky 2011-2014

Schváleno zastupitelstvem obce Koclířov 17.3.2011

Aktualizace 25.3.2013

I. investiční akce v roce 2011

Jedná se o opravy nebo úpravy nemovitého majetku obce, které byly v předchozích letech odloženy, případně na jejich zajištění nebyly dosažitelné prostředky v rozpočtu obce.

1) Celková oprava střechy č.p.128 (bytový dům proti škole)

18.8.2011 Schválen výherce výběrového řízení pro realizaci opravy (Stavospol M.Dirr M.Třebová)

12.2011 Provedena kompletzně nová krytina

2) Na č.p.54 (stará pošta) instalace jímky bez přepadu.

10.8.2011 získán souhlas stav.úřadu k realizaci

3) Řešení statické poruchy západního průčelí č.p.154 (stolárna)

10.5.2011 Zajištěna kulatina pro podepření průčelí

2.6.2011 vyklizeno 2.NP

8.2012 provedeno podepření průčelí

4) Oprava krytiny střechy seníku v Lamačce. Současně budou řešeny stávající přípojky elektro a vody.

1.6.2011 zjištěn stav krytiny seníku, předpoklad realizace opravy společně s výstavbou FVE na této střeše.

10.11.2011 provedena přípojka elektro a vody

11.2012 provedena oprava 1/2 střechy pod FVE panely a osazení FVE 30 kW

5) Svépomocně pokračovat na dvou rozestavěných bytech v č.p.243 (býv.suška-Čermákovo).

12.2011 získáno stavební povolení 

4.2012 získána dotace 4.000.000,-

9.2012 zahájena oprava a přestavba

 

II. investiční akce v roce 2011 (2012) realizace v případě obdržení dotací

1) Rekonstrukce sálu Kulturního domu a sociálního zázemí.

18.8.2011 vybrán výherce poptávkového řízení (Stavospol M.Dirr M.Třebová)

10.2011 zahájena oprava toalet a sálu

2) Úpravy hřbitova oprava zdi, úprava cest, osvětlení a část kamerového systému, márnice a provedena nová výsadba zeleně.

18.8.2011 vybrán výherce poptávkového řízení (Stavospol M.Dirr M.Třebová)

20.8.2011 dokončení restaurování centrálního kříže

25.8.2011 zahájeny práce na opravě hřbitovní zdi a márnice

10.2012 dokončena oprava zdi a márnice, instalace osvětlení

3) Úprava prostranství v okolí kaple sv.Josefa na Hřebči.

10.8.2011 realizátorem akce Mikroregion Svitavsko

1.9.2011 schválen výherce poptávkového řízení (L.Bršlica, Koclířov)

2.9.2011 odstraněny betonové patky a opadávající omítka na kapli.

10.10.2011 provedeny výkopy cestiček

10.11.2011 znovu postaven 15 let rozebraný kříž

10.2012 instalovány obrubníky cestiček

4) Oprava střechy v rámci rekonstrukce školy.

18.8.2011 vybrán výherce poptávkového řízení (Stavospol M.Dirr M.Třebová)

30.8.2011 zahájení prací

15.9.2011 stavba vikýře, oprava komínů, pokrývání

10.11.2011 Dokončena výměna krytiny

5) Zateplení budovy a výměna zdroje vytápění ve škole.

10.6.2011 podána druhá žádost o dotaci tentokrát u SFŽP

11.2011 Dotace přidělena, realizace 2012

1.9.2012 dokončeno zateplení avýměna kotle

 

III. investiční akce v roce 2011 - 14 (při obdržení dotací)

A. Zvyšování počtu obyvatel obce a tím příjmů do rozpočtu.

Tímto krokem lze nejsnadněji dosáhnout na prostředky ze sdílených daní, udržet v obci služby, školy a další aktivity. Pro tento cíl je nezbytná příprava několika kroků.

1) Zajištění podpory výstavby bytů. Tímto krokem zajistíme příliv mladých lidí, kteří v obci zapustí kořeny a zajistí fungování školky, školy a dalších služeb.

         - k zajištění výstavby bytů a  dalších podnikatelských aktivit v obci využívat i jiných zdrojů než z rozpočtu obce (bytové družstvo, soukromé investory atd)

20.9.2011 poptávka na založení bytového družstava č.p.89b

11.2011 zajištěno rozdělení budoucích stavebních parcel a příprava zainvestování.

4.2012 zajištěna dotace na dešťovou kanalizaci pro 5 parcel

Konkrétně zajišťovat podklady a následně realizaci pro č.p.143 (Prokešovo), dostavba č.p.89 (Zajícovo-východní část), č.p.99 (pravoslavná kaple), č.p.197 (Křivánkovi, Bulvovi)

15.9.2011 poptávkové řízení na PD pro č.p.143

10.2011 jednání o přípravě PD na DPS 2 v č.p.197

Dále chceme usilovat o další výkup nemovitostí, které jsou vhodné pro tyto účely.

1.9.2011 Koupě č.p.198 v dražbě

1.9.2011 koupě pozemků vedle č.p.96 v dražbě

10.2011 Koupě dvojdomku č.p.215-216 v dražbě

11.2012 Koupě č.p.96

 

2) Zainvestování parcel pro výstavbu rodinných domů, aby se pro případné stavebníky zlepšila a zatraktivnila možnost výstavby nového bydlení.

1.10.2011 rozdělení p.č.392/* pro výstavbu RD, převod parcel od PF ČR a UZSVM

11.2011 Rozdělení parcel na horním konci pro budoucí prodej

10.2012 projekt na zainvestování 3 a 4 parcel pro RD

3) Zlepšení kvality životního prostředí. Jedná se především o zajištění kvalitnější likvidace odpadů a služeb v této oblasti. Nejvýznamnějším krokem by měla být především výstavba kanalizace a ČOV a oprava vodovodu. Na to navazující oprava zadní cesty. Přes mikroregion chceme prosazovat výstavbu cyklostezky společně s městem Svitavy.

1.1.2011 zajištění každotýdenního sběru separovaných plastů přímo od domácností

1.5.2011 zajištění sběru nebezpečného odpadu v Lamačce

1.5.2011 zajištění kontejnerů na separovaný odpad na novém místě u staré pošty, rozšíření počtu a sortimentu kontejnerů

30.7.2011 PD skupinového vodovodu pro opravu úseku vodovodu na horním konci

18.8.2011 schválení dodavatele koordinace výstavby kanalizace a ČOV (Allowance Praha)

20.8.2011 oddělení geometrickým pláněm pozemků pro výstavu cyklostezky (PF ČR)

11.2012 výsadba liniové zeleně podél cesty za Čajanem

B: Zvyšování vlastních příjmů

1) Prosazovat projekty k dosažení vlastních příjmů z pronájmu a užívání majetku. Zhodnocovat maximálně využívání veškerého majetku a to především v areálu Lamačky. Konkrétně pracovat na maximálně efektivním využití tohoto areálu pro služby obce, jako je kompostárna, případně energetické využití areálu. Současně podporovat aktivity místních podnikatelů, s novým sídlem  tomto areálu.

1.3.2011 žádost o připojení FVE v Lamačce (ČEZ zatím neakceptuje)

10.7.2011 podání žádosti o dotaci na Kompostárnu (Agroprojekce Vysoké Mýto)

1.8.2011 záměr prodeje části areálu pro zemědělské účely

9.2012 podání nové žádosti o Kompostárnu

9.2012 Příprava výstavby Bioplynové stanice

11.2012 realizace FVE 30 kW

2) Zvyšovat možnosti aktivní turistiky a možností sezonního ubytování a trávení volného času. V tomto ohledu jsou i velmi výhodná ubytování zaměstnanců různých firem. Konkrétně se jedná o podporu výstavby ubytovny na Hřebči s občerstvením a ubytovny v centru.

15.9.2011 poptávka na dodavatele PD pro ubytovnu na Hřebči

10.2012 žádost o stavební povolení na ubytovnu na Hřebči

3) Úprava podnikatelských objektů a zefektivnění jejich provozu a využití. Jedná se jak o areály Lamačky a na Hřebči, tak o provoz a převážnou část objektu stolárny.

1.6.2011 vyklizení 2.NP na stolárně

10.2011 přestavba komína kotelny ÚT

4) Pokračovat v zalesňování zemědělské půdy v souladu s ÚPO jako zdroj budoucích příjmů a pro tento účel získávat pozemky.

18.8.2011 schválen nákup pozemků pro zalesnění

30.8.2011 zjištění a oslovení uživatelů pozemků určených k zalesnění

5) Nákup pozemků od fyzických osob v katastru obce a tak zajišťovat rozvoj obce.

10.8.2011 nákup pozemků u č.p.96 v dražbě

18.8.2011 nákup pozemků určených k zalesnění 

C: Zlepšení vzhledu obce, trávení volného času

1) Ve spolupráci s občany zlepšovat vybavenost a kvalitu sportovišť v obci. zahájit práce na postupné realizaci sportovně rekreačního areálu u kostela.

10.6.2011 úpravy hřiště Sluníčko

5.8.2011 dokončování úprav fotbalového hřiště a kabin

10.9.2011 žádost o dotaci na I.etapu Areálu zdraví - Rychtářství u kostela

9.2012 anketa o budoucnosti prostoru u hřbitova

2) Pokračovat v péči o zeleň v obci i mimo ní a jejím doplňování. Zapojit výsadbu nových stromů do struktury obce, realizovat výsadby alejí podél komunikací. Zajišťovat úpravu zeleně v obci s ohledem na obytnou funkci.

10.3.2011 provedena výsadba liniové zeleně - alejí u druhé šásti cesty na Hřebeč, u Hornické, v centru obce, za hřbitovem, u silnice na Svitavy před křižovatkou a po obci

10.4.2011 prořezávka náletových dřevin u hřiště u kostela

10.6.2011 prořezávka stromů podél komunikací v obci

15.7.2011 Podána žádost o dotaci na I.etapu úpravy centra obce s výsadbou stromů a keřů

11.2011 získána dotace na I.etapu úpravy středu obce

3) Zachovávat a obnovovat drobnou architekturu obce, každoročně obnovit alespoň jednu drobnou památku.

10.4.2011 provizorní oprava střechy kaple

15.7.2011 podána žádost o dotaci na I.etapu rekonstrukce centra obce s opravou trojiční sochy

13.8.2011 Kompletní oprava a úprava staré části hřbitova v okolí kostela vč.několika významných náhrobků

20.8.2011 zrestaurován kříž na hřbitově

20.9.2011 odvezen k restaurování kříž na Hřebči u kaple

11.11.2011 Postaven kříž na Hřebči na své nové stanoviště

4) Dbát na charakter obce a tradiční formu architektury, její zástavby a vzhledu. Obnovovat charakter jednotlivých budov a novostaveb.

1.1.2011 striktní trvání na zásadách u nové výstavby daných územním plánem (sklon střachy, charakter domu)

10.6.2011 pro novou krytinu školy i č.p.128 zvolena krytina charakterově co nejpodobnější původní břidlici

15.9.2011 na střechu školy položena krytina podobou a barvou příbuzná původní břidlici, obnoveny dva původní komíny

18.9.2011 udělení vyjímky ze zásad ÚPO na základě studie modernímu domu s ohledem na úmístění a kvalitu návrhu. (nad kapličkou)

11.2012 realizace rekonstrukce č.p.243 v původním duchu místní výstavby

11.2012 oprava kapličky Božího těla

5) Dotvářet a doplňovat krajinu vhodnými zásahy a zlepšeními. Například rybník pod Hřebčí, nové cesty a obnova těch starých, např.na Hřebeč.

10.2.2011 vypracování studie na rybník pod Hřebčí pro přípravu KPÚ

20.9.2011 převod cesty na Hřebeč do majetku obce

6) Zlepšovat vybavení obce o lavičky, odpadkové koše, úprava zastávek autobusu

10.5.2011 instalovány odpadkové koše po obci a autobusových zastávkách

10.7.2011 vyčištěna opět dlažba na zastávce u školy

15.7.2011 podána žádost o dotaci na I.etapu úpravy centra obce s přemístěním zastávky u Školy

10.8.2011 do parčíku u rybníka po rekonstrunci instalována lavička kolem platanu

D: Strategický rozvoj

1) Dopracování změny č.2 ÚPO

20.9.2011 zadáno Výboru pro rozvoj a investice s přípravou VŘ

2) Digitalizace ÚPO

20.9.2011 zadáno Výboru pro rozvoj a investice s přípravou VŘ

3) Dopracování strategické části Programu obnovy vesnice

 

4) Zpracování koncepce agroturistiky

 

5) Intenzivně spolupracovat při přípravě KPÚ.

Aktualizace únor 2012:

Realizace v roce 2012 s dotacemi:

1) Úprava středu obce I.etapa (5.2012, dokončení 5/2012)

2) Zateplení školy (8.2012 dokončení 9/2012)

3) Přípojky sítí pro Areál zdraví (6.2012 realizace 12.2012)

 

Realizace v roce 2012 bez dotací

1) Úprava č.p.215-216 pro 3 byty (12.2012, 1.byt 11/2012, 2.byt 5/2013)

2) Oprava střechy seníku a FVE 30kW (Seko s.r.o.) (8.2012, připojeno 12.2012)

3) Zázemí pro Areál zdraví (5.2012, přípojky 2013)

4) Zpevnění komunikace za váhou (Dotace Mikroregion, realizace 2012-13)

 

Dokončení akcí v roce 2012:

1) KD (5.2012, dokončeno 3.2013)

2) Hřbitov (5.2012, dokončeno 9.2012)

3) Náves Hřebeč (8.2012, dokončení 2013)

 

Zajistit podklady k žádostem o dotace:

-           Zbudování kompostárny s techn.vybavením (žádost o dotaci 2011, úspěšná 2013, realizace 2013-14)

-           Stavební úpravy int.školy a vestavbu do podkroví

-           Stavební úpravy ubytovny Hřebeč (PD 2012)

-           Stavební úpravy č.p.143 na byty (PD 2013)

-           Stavební úpravy č.p.197 na pečovatelské byty

-           Stavební úpravy č.p.99 na byty

-           Vestavba bytu do podkroví č.p.54

-           Stavební úpravy č.p.130 pro ubytovnu

-           Stavební úpravy č.p.198

-           Stavební úpravy zbývající části č.p.243

-           Oprava kapličky (dotace a realizace 2012)

-           Zalesnění zemědělských pozemků (příprava 2012)

-           Úprava pramene Třebovky

 

Realizace 2013 - 14 s dotacemi:

1) Stavební úpravy č.p.243 pro 7 bytů (dotace 2012, realizace 2012-2013)

2) Stavební úpravy č.p.153 pro podnikání (studie 2012)

3) Zainvestování 5 stavebních míst (dotace 2012, dešťová kanalizace a vodov.přípojky realizována 2012)

4) Zahájení kanalizace (Žádost o dotaci 2012, schválení dotace 2013, realizace 2013-15)

5) Stavební úpravy č.p.130 (dotace na úpravu 2013, realizace 2014)

6) Restaurování soch při vjezdu do obce (dotace 2012 neúspěšná, 2013 úspěšná, realizace 2013)

7) Úprava chodníků ve středu obce (dotace 2013, realizace 2014)

8) Výsadba liniové zeleně za Čajanem (dotace 2012, zrealizováno 11.2012)

 Aktualizace únor 2013

PRO ROK 2013:

1) Stavební úpravy č.p.130 hasičské zbrojnice (Dotace zajištěna, odklad na rok 2014 zajištěn)

2) Chodník před školou a hasičkou (Dotace zajištěna, odklad na rok 2014 zajištěn)

3) Kompostárna (Dotace na rok 2013 zajištěna)

4) Kanalizace a ČOV (O dotaci zažádáno)

5) ÚPO (O dotaci zažádáno)

Příprava na další roky:

1) Přestavba č.p.143 na byty (PD zajištěna)

2) Přestavba č.p.197 na pečovatelské byty

3) Zainvestování 3+4 stavebních parcel (PD zajištěna)

4) Areál zdraví

5) Veřejné osvětlení

6) Ubytovna Hřebeč (PD zajištěna)

7) Stavební úpravy int.školy a vestavbu do podkroví, zahrada

8) Stavební úpravy č.p.99 na byty

9) Vestavba bytu do podkroví č.p.54

10) Stavební úpravy č.p.130 pro ubytovnu

11) Stavební úpravy č.p.198

12) Stavební úpravy zbývající části č.p.243

13) Zalesnění zemědělských pozemků

14) Úprava pramene Třebovky

15) Dostavba č.p.89 pro byty

16) Přestavba č.p.153 pro podnikání (studie 2012)

17) Stavební úpravy č.p.96

 

 Záměr inv.akcí na rok 2010 a jeho plnění přesunuty zde

Záměr drobných inv.akcí 2010 zde

 

 

Copyright © 2009 Obec Koclířov | SOFICO-CZ, a.s. | Toplist | Sitemap